დაბრუნების პოლიტიკა

პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი ნივთის/პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს/ვიდეოს ატვირთვა და გამოგზავნა.

პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

პროდუქტის  შეცვლა/დაბრუნება  შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 • პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს და ეს აღმოჩენილი იქნა კურიერის თანდასწრებით;

დაუყოვნებლივ დარეკეთ კომპანიის ცხელ ხაზზე :   568 966 259

გაითავლისწინეთ, რომ პრობლმების არსებობის შემთხვევაში, შეკვეთის მიღებიდან ნახევარი საათის განმავლობაში თუ თქვენი მხირდან რეაგირება არმოხდება , მაშინ ნივთი ითვლება უნაკლოდ და თქვენ კარგავთ მისი გამოცვლის ანრაიმე ზიანის ანაზღაურების უფლებას!

 • პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;

თუ პროდუქტს აღმოაჩნდა რეალური ქარხნული წუნი - დეფექტი კომპანია აგზავნის  კურიერს მომხმარებელთან და ვცლით ნივთს - სრულიად უფასოდ!

გაითავლისწინეთ ,რომ იმ შემთხვევაში თუ დადგინდა, რომ პროდუქტი არ არის იმ მდგომარეობაში როგრშიც მომხმარებელს ჩაბარდა ( შეფუთვა გახეულია ან დაკუჭულია, პროდუქტს აკლია რომელიმე აქსესუარი ან ნაწილი) მაშინ კომპანი იტოვებს უფლებას პროდუქტი არ დაიბრუნოს.

 • პროდუქტის მახასიათებელები არ ემთხვევა/განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;

იმ შემთხვევაში თუ დადგინდა, რომ პროდუქტის აღწერა - რომელიც განთავსებულია საიტზე არ შეესაბამება რეალობას, კომპანია აბრუნებს თანხას!

 • შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი;

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიიღეთ სხვა პროდუქტი , კომპანის მიერ მოხდება მისი შეცვლა სრულიად უფასოდ.

 • რეგიონში იმყოფებით და დაზიანებული პროდქტი ჩამოგივიდათ;

კომპანიას არ აქვს საკუთარი საკურიერო მომსახურება და თანამშრომლობს პარტნიორ კომპანიასთან, შესაბამისად კომპანიაარააპასუხისმგებელი, თუნივთიდაზიანდამისიგადმოცემისშემდგომ.

ზემოთ აღნიშნულის მიუხედავად ვითვალისწინებთ რა, მომხარებლის ინტერესებს/მდგომარეობას, შესაბამისად აუცილებელია აშეკვეთის მიღებისთანავე  მისი გახსნა და შემოწმება ( თუ დაზიანება ეტყობა ნივთს  ნუ გახსნით ) დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ დარეკთ კომპანიის ცხელ ხაზზე :   568 966 259

უკან დასაბრუნებელი ნივთი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • პროდუქტი უნდა იყოს ზუსტად იმ მდგომარეობაში როგორში ის მომხარებელს ჩაბარდა (პროდუქტი არ უნდა იყოს გახსნილი უხეშად, არ უნდა ქონდეს მოხეული  ყუთის რაიმე ნაწილი, არ უნდა აკლდეს  დეტალები);
 • პროდუქტი არ უნდა იყოს გამოყენებული;
 • პროდუქტი არ უნდა იყოს მომხარებლის მიერ დაზიანებული;

უკან დაბრუნებული ნივთის შემოწმება:

 • უკან დაბრუნებული ნივთის შემოწმება ხდება www.lileos.ge-ის საწყობში, შესაბამისი პერსონალის მიერ.
 • თუ ნივთი აკმაყოფილებს უკან დაბრუნების კრიტერიუმებს და პროდუქტი არის ზუსტად იმ მდგომაროებაში, როგორშიც მომხმარებელს ჩაბარდა ,მაშინ განხორციელდება პროდუქტის შეცვლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნებაზე.
 • თუ ნივთი არ აკმაყოფილებს უკან დაბრუნების კრიტერიუმებს და/ან აღმოჩნდა, რომ თქვენ განზრახ შეცდომაში შეიყვანეთკომპანიის წარმომადგენელი და მიაწოდეთ მცდარი ინფორმაცია, ან დაზიანება გამოწვეულია თქვენი დაუდევრობით, კომპანია უფლებამოსილია არ დაიტოვოს ნივთი და უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიხვიდეთ საწყობში და ჩაიბაროთ თქვენ მიერ უკან დაბრუნებული ნივთი. ასევე, ვალდებული ხართ დაფაროთ ნივთის საწყობში დაბრუნების (ტრანსპორტირების) ღირებულება.

გაითვალისწინეთ ! ზემოთ მოცემული შემთხვევიდან , რომელიმეს არსებობის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია, ნივთისმიღებიდან სამუშაო დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ.

კომპანია მომხმარებლის ნომერს  გადასცემს ხარისხის დეპარტამენტს,რომელთა მიერ მოხდება მომხმარებელთან დაკავშირება  და პრობლემის დეტალურად გამოკვლევა.

ყურადღება: იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ განაცხადებთ 3 სამუშაო დღის ვადაში ნივთის ნაკლის შესახებნივთი ითვლება უნაკლოდ და თქვენ კარგავთ მისი გამოცვლის ან რაიმე ზიანის ანაზღაურების უფლებას.

« მადლობა რომ შენაძენი გააკეთეთ ჩვენთან. გვინდა იცოდეთ რომ ჩვენ თითოეული ჩვენი მომხარებელი გვიყვარს და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ კმაყოფილი დარჩეთ ჩვენი პროდუქტებით »

LILE O

Georgian online shop

თბილისი,
სიმონ კანდელაკის ქუჩა N 10

+995 568 96 62 59

info@lileo.ge